• پکیج 1 شامل (سرخ کن، همزن برقی، گوشتکوب برقی، استیک پز و کته پز قلبی، به ارزش 13/970/000 تومان)
  • پکیج 2 شامل ( سرویس 15 پارچه گلدن گرانیت، همزن برقی، سرویس چاقو 9 پارچه، سرویس ووک 3 پارچه و پک کرم به ارزش 13/710/000 تومان)
  • پکیج 3 شامل (ساندویچ ساز، همزن برقی، واسو، 2 عدد کته پز قلبی و اتو مو به ارزش 11/800/000 تومان)
  • پکیج 4 شامل (آون توستر، همزن برقی، گوشت کوب برقی، استیک پز و پک کرم به ارزش 13/230/000 تومان)
  • پکیج 5 شامل (چایی ساز برقی، همزن برقی، خردکن، سرویس چاقو 9 پارچه و پک کرم به ارزش 13/330/000 تومان)
  • پکیج ویژه وارمی شامل (سرویس 20 پارچه چدن، جاروبرقی ، آون توستر، گوشت کوب برقی، همزن برقی، سرویس وک 3 پارچه، استیک پز و خردکن به ارزش 36/240/000 تومان)
پکیج 1
پکیج 2
پکیج 3
پکیج 4
پکیج 5
پکیج 6
شانس مجدد
خرید از وامی
پیمایش به بالا